book ads
POST FREE AD

कालसेन्टर टेलीकालर (Airtel)आफिशियलजॉब(पा

  • November 29, 2017
    Date Posted

कालसेन्टर टेलीकालर (Airtel)आफिशियलजॉब(पार्ट-फुलटाइम)(M/F)काऊन्सलर, रिसेप्सनिष्ट, डाटाइन्ट्री, टेक्नीशियन, फ्रैशर्स दसवीं/ग्रेजुएट (8500/-19500/)रामबाग इलाहाबाद मो.7317508669 
एसी-39491(V)

Additional Information

Published in Newspaper
State Uttar Pradesh
City ALLAHABAD

Ad Description

कालसेन्टर टेलीकालर (Airtel)आफिशियलजॉब(पार्ट-फुलटाइम)(M/F)काऊन्सलर, रिसेप्सनिष्ट, डाटाइन्ट्री, टेक्नीशियन, फ्रैशर्स दसवीं/ग्रेजुएट (8500/-19500/)रामबाग इलाहाबाद मो.7317508669
एसी-39491(V)

Similar Ads in india